Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Institutional members access full text with Ovid®

Original Basic Science—General

Generation of GGTA1−/−β2M−/−CIITA−/− Pigs Using CRISPR/Cas9 Technology to Alleviate Xenogeneic Immune Reactions

Fu, Rui PhD1,2; Fang, Minghui BD3; Xu, Kai PhD1,2; Ren, Jilong MD1,2; Zou, Jun MD3; Su, Long MD3; Chen, Xinxin MD3; An, PeiPei PhD3; Yu, Dawei PhD1,2; Ka, Meina BD1,2,4; Hai, Tang PhD1,2; Li, Ziyi PhD3; Li, Wei PhD1,2,4; Yang, Yongguang PhD3; Zhou, Qi PhD1,2,4; Hu, Zheng PhD3

Author Information
doi: 10.1097/TP.0000000000003205
  • Buy
  • SDC

Abstract

Copyright © 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.