Secondary Logo

Journal Logo

LUMBAR DISC DEGENERATION PROGRESSION IN YOUNG ADULTS IN THEIR 20'S: O35.

Makino Hiroto; Kawaguchi, Yoshiharu; Nakano, Masato; Yasuda, Taketoshi; Seki, Shoji; Kimura, Tomoatsu
Spine Journal Meeting Abstracts: 2014 - Volume - Issue - ppg 24-25
  • Free