Secondary Logo

Journal Logo

A COMPARISON OF BIOFILM FORMATION IN VARIOUS METAL MATERIALS: O50.

Yoshioka Kenji; Ishii, Ken; Nagai, Shigenori; Kakinuma, Hiroaki; Kuramoto, Tetsuya; Sasaki, Aya; Aizawa, Mamoru; Okada, Yasunori; Koyasu, Shigeo; Toyama, Yoshiaki; Matsumoto, Morio
Spine Journal Meeting Abstracts: 2013 - Volume - Issue - ppg 35-36
  • Free