Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
CERVICAL SPINE

Three-Dimensional Morphology and Configuration Analyses of the Craniovertebral Junction in Children with Hemifacial Microsomia

Xu, Xi MDa; Chen, Xin MDb; Zhao, Shan-ba-ga MDa; Jin, Jing-Lu MDc; Tang, Xiao-Jun MDa; Yin, Lin MDa; Liu, Wei MDa; Li, Chuan MDa; Feng, Shi MDa; Zhang, Zhi-Yong MDa

Author Information
doi: 10.1097/BRS.0000000000004346
  • Buy

Copyright © 2022 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.