Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Institutional members access full text with Ovid®

BASIC SCIENCE

Asymmetric Expression of Wnt/B-catenin Pathway in AIS

Primary or Secondary to the Curve?

Xu, Leilei PhDa,b; Dai, Zhicheng MSa,b; Xia, Chao PhDa,b; Wu, Zhichong PhDa,b; Feng, Zhenhua MSa,b; Sun, Xu MDa,b; Liu, Zhen MDa,b; Qiu, Yong MDa,b; Cheng, Jack Chun-Yiu MDb,c; Zhu, Zezhang MDa,b

Author Information
doi: 10.1097/BRS.0000000000003409
  • Buy

Copyright © 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.