Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
Basic Science

Prolonged Upright Posture Induces Calcified Hypertrophy in the Cartilage End Plate in Rat Lumbar Spine

Bian, Qin PhD*,†,‡; Liang, Qian-Qian PhD*,†; Wan, Chao PhD§; Hou, Wei PhD*,†; Li, Chen-Guang PhD*,†; Zhao, Yong-Jian*,†; Lu, Sheng*,†; Shi, Qi MD*,†; Wang, Yong-Jun PhD*,†

Author Information
doi: 10.1097/BRS.0b013e3181ffde92
  • Buy

© 2011 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.