CARDIOPULMONARY BYPASS-DERIVED PLASMA EXOSOMAL HMGB1 CONTRIBUTES TO ALVEOLAR EPITHELIAL CELL NECROPTOSIS VIA mtDNA/CGAS/STING PATHWAY : Shock

Secondary Logo

Journal Logo

Basic Science Aspects

CARDIOPULMONARY BYPASS-DERIVED PLASMA EXOSOMAL HMGB1 CONTRIBUTES TO ALVEOLAR EPITHELIAL CELL NECROPTOSIS VIA mtDNA/CGAS/STING PATHWAY

Zhao, Yupeng; Zhang, Jinyuan; Lu, Huihong; Mao, Yiliang; Qin, Jiawen; Wang, Yinglin; Wang, Xuebin; Dai, Zhiguang; Wang, Xiangrui; Yang, Zhongwei; Hou, Lei∗,†

Author Information
Shock 58(6):p 534-541, December 2022. | DOI: 10.1097/SHK.0000000000002006

Abstract

Copyright © 2022 by the Shock Society

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid