PROGRESSIVE PERIPAPILLARY CHOROID THINNING AND RETINAL NEURODEGENERATION IN PATIENTS WITH DIABETES: A 3-Year Cohort Study : RETINA

Secondary Logo

Journal Logo

Original Study

PROGRESSIVE PERIPAPILLARY CHOROID THINNING AND RETINAL NEURODEGENERATION IN PATIENTS WITH DIABETES

A 3-Year Cohort Study

Zhang, Shiran MBBS*; Zhu, Zhuoting MD, PhD; Bulloch, Gabriella BMSc; Guo, Xiao MD*; Shang, Xianwen MD, PhD; Chen, Yifan BM BCh; Liao, Huan MD, PhD§; Li, Yuting MPH*; Huang, Wenyong MD, PhD*; Wang, Wei MD, PhD*,†

Author Information
Retina 42(12):p 2401-2410, December 2022. | DOI: 10.1097/IAE.0000000000003613

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid