ANOMALIES OF CHOROIDAL VENOUS STRUCTURE IN HIGHLY MYOPIC EYES : RETINA

Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
Original Study

ANOMALIES OF CHOROIDAL VENOUS STRUCTURE IN HIGHLY MYOPIC EYES

Lu, Hongshuang MD; Du, Ran MD; Xie, Shiqi MD; Xiong, Jianping MD; Chen, Changyu MD; Moriyama, Muka MD; Igarashi-Yokoi, Tae MD; Takahashi, Hiroyuki MD, PhD; Kamoi, Koju MD; Uramoto, Kengo MD; Nakao, Noriko MD; Ohno-Matsui, Kyoko MD, PhD

Author Information
doi: 10.1097/IAE.0000000000003529
  • Buy
  • SDC