Secondary Logo

Journal Logo

Articles by Lixiang Liu

Evidence of association between brain-derived neurotrophic factor gene and bipolar disorder

Liu, Lixiang; Foroud, Tatiana; Xuei, Xiaoling; More

Psychiatric Genetics. 18(6):267-274, December 2008.