Meta-analysis of the association between the monoamine oxidase-A gene and mood disorders : Psychiatric Genetics

Secondary Logo

Journal Logo

ORIGINAL ARTICLES

Meta-analysis of the association between the monoamine oxidase-A gene and mood disorders

Fan, Ming; Liu, Bing; Jiang, Tianzi; Jiang, Xingpeng; Zhao, Huizhi; Zhang, Jing

Author Information
Psychiatric Genetics 20(1):p 1-7, February 2010. | DOI: 10.1097/YPG.0b013e3283351112

Abstract

© 2010 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid