Journal Logo

Articles by Cheng-Hua Zhou

SIRT1 attenuates neuropathic pain by epigenetic regulation of mGluR1/5 expressions in type 2 diabetic rats

Zhou, Cheng-Hua; Zhang, Ming-Xing; Zhou, Sha-Sha; More

PAIN. 158(1):130-139, January 2017.