Methyltransferase-like 3 contributes to inflammatory pain by targeting TET1 in YTHDF2-dependent manner : PAIN

Journal Logo

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
Research Paper

Methyltransferase-like 3 contributes to inflammatory pain by targeting TET1 in YTHDF2-dependent manner

Pan, Zhiqianga; Zhang, Qia; Liu, Xiaodana; Zhou, Huimina; Jin, Tongb; Hao, Ling-Yuna; Xie, Linga; Zhang, Minga; Yang, Xiao-Xiaoa; Sun, Meng-Lana; Xue, Zhou-Yaa; Tao, Yanga; Ye, Xin-Chunc; Shen, Wend; Cao, Jun-Lia,e,*

Author Information
doi: 10.1097/j.pain.0000000000002218
  • Buy
  • SDC
  • Editor's Choice
  • Video
  • C

© 2021 International Association for the Study of Pain