Journal Logo

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
Research Paper

N-acetyl-cysteine attenuates neuropathic pain by suppressing matrix metalloproteinases

Li, Jiajiea,b; Xu, Lujiea,b; Deng, Xuetinga,b; Jiang, Chunyia,c; Pan, Cailonga; Chen, Lua,b; Han, Yuana,d; Dai, Wenlinga,b; Hu, Lianga; Zhang, Guangqinb; Cheng, Zhixiangc; Liu, Wentaoa,*

Author Information
doi: 10.1097/j.pain.0000000000000575
  • Buy

© 2016 International Association for the Study of Pain