Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Institutional members access full text with Ovid®

Research Paper

Differences in regional homogeneity between patients with Crohn's disease with and without abdominal pain revealed by resting-state functional magnetic resonance imaging

Bao, Chun-Hui; Liu, Peng; Liu, Hui-Rong; Wu, Lu-Yi; Jin, Xiao-Ming; Wang, Si-Yao; Shi, Yin; Zhang, Jian-Ye; Zeng, Xiao-Qing; Ma, Li-Li; Qin, Wei; Zhao, Ji-Meng; Calhoun, Vince D.; Tian, Jie; Wu, Huan-Gan

Author Information
doi: 10.1097/j.pain.0000000000000479
  • Buy

© 2016 International Association for the Study of Pain