Secondary Logo

Journal Logo

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
ORIGINAL ARTICLES

Identification of MFRP Mutations in Chinese Families with High Hyperopia

Xu, Yan*; Guan, Liping; Xiao, Xueshan; Zhang, Jianguo*; Li, Shiqiang; Jiang, Hui; Jia, Xiaoyun; Yin, Ye; Guo, Xiangming; Yang, Zhikuan§; Zhang, Qingjiong§

Author Information
Optometry and Vision Science: January 2016 - Volume 93 - Issue 1 - p 19-26
doi: 10.1097/OPX.0000000000000751
  • Buy
  • SDC

Abstract

© 2016 American Academy of Optometry