Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Institutional members access full text with Ovid®

GYNECOLOGY: GENETICS

Single-Cell Transcriptomic Atlas of Primate Ovarian Aging

Wang, Si; Zheng, Yuxuan; Li, Jingyi; Yu, Yang; Zhang, Weiqi; Song, Moshi; Liu, Zunpeng; Min, Zheying; Hu, Huifang; Jing, Ying; He, Xiaojuan; Sun, Liang; Ma, Lifang; Esteban, Concepcion Rodriguez; Chan, Piu; Qiao, Jie; Zhou, Qi; Belmonte, Juan Carlos Izpisua; Qu, Jing; Tang, Fuchou; Liu, Guang-Hui

Author Information
Obstetrical & Gynecological Survey: May 2020 - Volume 75 - Issue 5 - p 295-296
doi: 10.1097/OGX.0000000000000804
  • Buy

Abstract

Copyright © 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.