Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
GYNECOLOGY: GENETICS

Ubiquitination-Deficient Mutations in Human Piwi Cause Male Infertility by Impairing Histone-to-Protamine Exchange During Spermiogenesis

Gou, Lan-Tao; Kang, Jun-Yan; Dai, Peng; Wang, Xin; Li, Feng; Zhao, Shuang; Zhang, Man; Hua, Min-Min; Lu, Yi; Zhu, Yong; Li, Zheng; Chen, Hong; Wu, Li-Gang; Li, Dangsheng; Fu, Xiang-Dong; Li, Jinsong; Shi, Hui-Juan; Liu, Mo-Fang

Author Information
Obstetrical & Gynecological Survey: September 2017 - Volume 72 - Issue 9 - p 540-541
doi: 10.1097/OGX.0000000000000482
  • Buy

Abstract

Copyright © 2017 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.