Secondary Logo

Journal Logo

ORIGINAL RESEARCH: PDF Only

FATOUROS IOANNIS G.; KAMBAS, ANTONIOS; KATRABASAS, IOANNIS; LEONTSINI, DIAMANDA; CHATZINIKOLAOU, ATHANASIOS; JAMURTAS, ATHANASIOS Z.; DOUROUDOS, IOANNIS; AGGELOUSIS, NIKOLAOS; TAXILDARIS, KIRIAKOS
Journal of Strength and Conditioning Research: August 2006 - p 634-642
  • Free

Abstract