Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
CLINICAL NEUROSCIENCE

Brain white matter fiber tracts involved in post-transjugular intrahepatic portosystemic shunt hepatic myelopathy

Wang, Liu-Xiana,*; Guo, Lib,*; Guo, Fana,*; Ren, Shu-Yaoc,*; Fei, Ning-Bod; Liu, Kanga; Liu, Lind; Yu, Tian-Leic; He, Chuang-Yec; Xi, Yi-Bina; Tian, Pinga; Cui, Long-Biaoa; Yin, Zhan-Xinc; Wang, Zheng-Yuc; Qin, Weid; Han, Guo-Hongc,†; Yin, Honga,†

Author Information
doi: 10.1097/WNR.0000000000000898
  • Buy

Abstract

© 2017 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins