Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
ALZHEIMER’S DISEASE

No association of SORT1 gene polymorphism with sporadic Alzheimer’s disease in the Chinese Han population

Zeng, Fana,*; Deng, Yong-Pingb,*; Yi, Xua; Cao, Hong-Yuana; Zou, Hai-Qiangc; Wang, Xina; Liang, Chun-Ronga; Wang, Ye-Rana; Zhang, Li-Lia; Gao, Chang-Yuea; Xu, Zhi-Qianga; Lian, Yana; Wang, Lina; Zhou, Xin-Fud; Zhou, Hua-Donga; Wang, Yan-Jianga

Author Information
doi: 10.1097/WNR.0b013e3283619f43
  • Buy
  • SDC

Abstract

© 2013 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.