Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
BRAIN IMAGING

White matter integrity of the whole brain is disrupted in first-episode remitted geriatric depression

Yuan, Yongguia b; Zhang, Zhijuna c; Bai, Fenga; Yu, Huia; Shi, Yongmeic; Qian, Yuna; Zang, Yufengd; Zhu, Caozhed; Liu, Wenb; You, Jiayongb

Author Information
doi: 10.1097/WNR.0b013e3282f1939f
  • Buy

Abstract

© 2007 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.