Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
CELLULAR, MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE

GM-CSF enhances neural differentiation of bone marrow stromal cells

Lin, Xingjian; Zhang, Yingdong; Dong, Jingde; Zhu, Xinjian; Ye, Min; Shi, Jin; Lu, Jie; Di, Qing; Shi, Jingping; Liu, Weiguo

Author Information
doi: 10.1097/WNR.0b013e3282010aff
  • Buy

Abstract

© 2007 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins