Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
Somatosensory systems, pain

Nocistatin reverses the effect of orphanin FQ/nociceptin in antagonizing morphine analgesia

Zhao, Cheng-Shui1; Li, Bing-Shan1; Zhao, Guang-Yu1; Liu, Hong-Xiang1; Luo, Fei1; Wang, Yun1; Tian, Jin-Hua1; Chang, Jaw-Kang2; Han, Ji-Sheng1,3

Author Information
  • Buy

Abstract

© 1999 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.