Secondary Logo

Journal Logo

Case Report: PDF Only

Fetal Phenotype and Prenatal Diagnosis of Kabuki Syndrome

Pan, Yan; Yao, Hong; Chen, Gong-Li; Tan, Qiong; Chang, Qing; Ma, Yong-Yi*; Liang, Zhi-Qing*

Editor(s): Pan, Yang

Author Information
doi: 10.1097/FM9.0000000000000070
  • Open
  • PAP
© 2020 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.