Recommendations for the Diagnosis and Treatment of Maternal SARS-CoV-2 Infection : Maternal-Fetal Medicine

Secondary Logo

Journal Logo

Consensus & Guideline

Recommendations for the Diagnosis and Treatment of Maternal SARS-CoV-2 Infection

Chen, Dunjin1; Dai, Yue2; Liu, Xinghui3; Qi, Hongbo4; Wang, Chen5; Wang, Lan4; Wei, Yuan6; Xu, Xiaochao2; Zhang, Chuan3; Zhang, Lingli3; Zhang, Yuquan7; Zhao, Ruihua8; Zhao, Yangyu6; Zhou, Borong1; Wang, Ai-Ling9,∗; Yang, Huixia5,∗; Song, Li2,∗

Author Information
Maternal-Fetal Medicine ():10.1097/FM9.0000000000000186, February 28, 2023. | DOI: 10.1097/FM9.0000000000000186
  • Open
  • PAP

Abstract

Copyright © 2023 The Chinese Medical Association, published by Wolters Kluwer Health, Inc.