Secondary Logo

Journal Logo

Original Article: PDF Only

Chinese Fetal Growth

A Multicenter Cohort Study Based on Fetal Ultrasound Measurements

Gong, Xiaoli1; Wu, Tianchen2; Wang, Xiaoli2; Zhang, Lizhen3; You, Yiping4; Wei, Hongwei5; Zuo, Xifang6; Zhou, Ying7; Xing, Xinli8; Meng, Zhaoyan9; Lv, Qi10; Liu, Zhaodong11; Zhang, Jian12; Hu, Liyan13; Li, Junnan14; Li, Li15; Chen, Chulin16; Liu, Chunyan17; Sun, Guoqiang18; Liu, Aiju19; Chen, Jingsi20; Lv, Yuan21; Wei, Yuan1,*; Zhao, Yangyu1,*

Editor(s): Pan, Yang

Author Information
doi: 10.1097/FM9.0000000000000129
  • Open
  • SDC
  • PAP

Abstract

© 2022 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.