Secondary Logo

Journal Logo

Original Article: PDF Only

Association of an Increased Risk of Pre-Eclampsia (PE) and Fetal Growth Restriction (FGR) in Singleton and Twin Pregnancies with Female Fetuses

Bi, Shi-Lei1; Zhang, Li-Zi2; Wang, Zhi-Jian2; Tang, Jing-Man1; Xie, Su-Shan1; Gong, Jing-Jin1; Lin, Lin1; Ren, Lu-Wen1; Huang, Li-Jun1; Zeng, Shan-Shan1; Chen, Jing-Si1,3,4; Du, Li-Li1,3,4,*; Chen, Dun-Jin1,3,4,*

Editor(s): Shi, Dan-Dan

Author Information
doi: 10.1097/FM9.0000000000000069
  • Open
  • PAP

Abstract

© 2020 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.