Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Institutional members access full text with Ovid®

ORIGINAL ARTICLES

A novel block at chromosome 12q24.1 is associated with coronary artery disease in Han Chinese populations

Jiang, Feng; Yan, Han; Wu, Chong; Song, Chun; Zhao, Bin; Li, Yang; Dong, Jie; Zheng, Gu-Yan; Jin, Li-Juan; Li, Xue-Qi; Li, Wei-Yang; Cai, Jun; Yang, Xin-Chun; Tian, Xiao-Li

Author Information
doi: 10.1097/FPC.0000000000000242
  • Buy
  • SDC

Abstract

Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.