Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Institutional members access full text with Ovid®

ORIGINAL ARTICLES

Common variants of four bilirubin metabolism genes and their association with serum bilirubin and coronary artery disease in Chinese Han population

Lin, Ronga; Wang, Yingb; Wang, Yia; Fu, Wenqinga; Zhang, Dandana; Zheng, Hongxianga; Yu, Tinga; Wang, Yingb; Shen, Minb; Lei, Rongb; Wu, Honge; Sun, Aijunf; Zhang, Ruifanga; Wang, Xiaofenga; Xiong, Momiaog; Huang, Weib; Jin, Lia c d

Author Information
Pharmacogenetics and Genomics: April 2009 - Volume 19 - Issue 4 - p 310-318
doi: 10.1097/FPC.0b013e328328f818
  • Buy

Abstract

© 2009 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.