Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
ORIGINAL ARTICLES

Genetic susceptibility to carbamazepine-induced cutaneous adverse drug reactions

Hung, Shuen-Iua 1; Chung, Wen-Hungb c 1; Jee, Shiou-Hwad; Chen, Wen-Chiehe; Chang, Yun-Tingf; Lee, Woan-Ruohg; Hu, Shu-Lingh; Wu, Meng-Tsei; Chen, Gwo-Shingj; Wong, Tak-Wahk; Hsiao, Pa-Fanl; Chen, Wei-Hsuana; Shih, Han-Yua; Fang, Wu-Hsianga; Wei, Chun-Yua; Lou, Yi-Huia; Huang, Yau-Lib; Lin, Juei-Juengm; Chen, Yuan-Tsonga n

Author Information
Pharmacogenetics and Genomics: April 2006 - Volume 16 - Issue 4 - p 297-306
doi: 10.1097/01.fpc.0000199500.46842.4a
  • Buy

Abstract

© 2006 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.