Secondary Logo

Journal Logo

Review: PDF Only

Kinugasa Akihiko; Tsunamoto, Kentaro; Furukawa, Nobuaki; Sawada, Tadashi; Kusunoki, Tomoichi; Shimada, Nobuo
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition: June 1984 - p 408-414
  • Free

Abstract