Journal Logo

Original Article: PDF Only

Higher aldosterone is associated with increased renal impairment risk in patients with hypertension and abnormal glucose metabolism

a longitudinal study

Lin, Mengyuea,b; Heizhati, Mulalibiekea; Gan, Lina,b; Yao, Xiaoguanga; Luo, Qina; Zhang, Deliana; Abulikemu, Suofeiyaa; Wang, Menghuia; Wang, Guolianga; Jiang, Wena; Hu, Junlia; Maimaiti, Nuergulia; Wang, Leia; Wu, Tinga; Sun, Lea; Yue, Naa; Ren, Yinglia; Li, Nanfanga

Author Information
Journal of Hypertension: November 15, 2021 - Volume - Issue -
doi: 10.1097/HJH.0000000000003049
  • Open
  • SDC
  • PAP

Abstract

Copyright © 2022 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.