Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
ARTICLES

Associations of risk factors in childhood with arterial stiffness 26 years later

the Hanzhong adolescent hypertension cohort

Chu, Chao; Dai, Yi; Mu, Jianjun; Yang, Ruihai; Wang, Man; Yang, Jun; Ren, Yong; Xie, Bingqing; Dong, Zhenzhen; Yang, Fan; Wang, Dan; Yan, Dingyi; Guo, Tong-shuai; Wang, Yang

Author Information
doi: 10.1097/HJH.0000000000001242
  • Buy

Abstract

Copyright © 2017 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.