Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
ORIGINAL PAPERS: Epidemiology

Exposure to the Chinese famine in early life and hypertension prevalence risk in adults

Yu, Caizheng; Wang, Jing; Li, Yaru; Han, Xu; Hu, Hua; Wang, Fei; Yuan, Jing; Yao, Ping; Miao, Xiaoping; Wei, Sheng; Wang, Youjie; Chen, Weihong; Liang, Yuan; Zhang, Xiaomin; Guo, Huan; Yang, Handong; Wu, Tangchun; He, Meian

Author Information
doi: 10.1097/HJH.0000000000001122
  • Buy
  • SDC

Abstract

Copyright © 2017 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.