Journal Logo

S8: CHRONOBIOLOGY OF BP: PDF Only

56 ANALYSIS OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA-HYPOPNEA SYNDROME

Li, Nanfang1; Han, Ruimei1; Yan, Zhitao1; Wang, Yingchun1; Bi, Yunwei1; Ping, Chengwei1; Zhang, Lili1; Zufeiya, 1; Cheng, Qiuyan1

Author Information
doi: 10.1097/01.hjh.0000419882.18087.95
  • Free

Abstract

© 2012 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.