Three-Dimensional Measurement of the Temporomandibular Joint in Pruzansky-Kaban Type IIa Hemifacial Microsomia : Journal of Craniofacial Surgery

Secondary Logo

Journal Logo

Original Articles

Three-Dimensional Measurement of the Temporomandibular Joint in Pruzansky-Kaban Type IIa Hemifacial Microsomia

Shu, Kai-Yi MD; Liu, Wei MD; Zhao, Jiu-Li MD; Zhang, Zhi-Yong MD; Xu, Xi MD; Shan, Ba-Ga MD; Tang, Xiao-Jun MD

Author Information
The Journal of Craniofacial Surgery 34(2):p 438-442, March/April 2023. | DOI: 10.1097/SCS.0000000000008777

Abstract

Copyright © 2023 by Mutaz B. Habal, MD

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid