Morphologic Changes of the Temporomandibular Joint in Pruzansky-Kaban Type IIa Hemifacial Microsomia Postmandibular Distraction Osteogenesis : Journal of Craniofacial Surgery

Secondary Logo

Journal Logo

Clinical Studies

Morphologic Changes of the Temporomandibular Joint in Pruzansky-Kaban Type IIa Hemifacial Microsomia Postmandibular Distraction Osteogenesis

Shu, kai-yi MD; Liu, Wei MD; Zhao, Jiu-li MD; Zhang, Zhi-yong MD; Li, Xi-yuan MD; Shan, Ba-ga MD; Ma, Lun-Kun MD; Liang, Ying-xiang MD

Author Information
The Journal of Craniofacial Surgery 34(2):p 591-596, March/April 2023. | DOI: 10.1097/SCS.0000000000008854

Abstract

Copyright © 2022 by Mutaz B. Habal, MD

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid