A Novel Punch Technique for Facial Pigmented Melanocytic Nevus : Journal of Craniofacial Surgery

Secondary Logo

Journal Logo

Technical Strategies

A Novel Punch Technique for Facial Pigmented Melanocytic Nevus

Cao, Zhe MSc*,†; Li, Shu Hua BSc*; Shan, Xiu Juan MSc*; Fang, Xian Gang MSc*; Li, Hui MSc*; Xu, Zuo Jiao MSc*; Liang, Xiao-Qin MD; Wang, Zhen Hua MSc*; Tao, Shu Jie BSc*; Lu, Juan Juan BSc*

Author Information
The Journal of Craniofacial Surgery 34(2):p 743-746, March/April 2023. | DOI: 10.1097/SCS.0000000000009019

Abstract

Copyright © 2022 by Mutaz B. Habal, MD

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid