Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
Anatomic Studies

Sectional Anatomy Aid for Improvement of Decompression Surgery Approach to Vertical Segment of Facial Nerve

Feng, Yan MD*; Zhang, Yi Qun; Liu, Min MD; Jin, Limin; Huangfu, Mingmei; Liu, Zhenyu; Hua, Peiyan; Liu, Yulong; Hou, Ruida; Sun, Yu; Li, You Qiong MD; Wang, Yu Fa PhD§; Feng, Jia Chun PhD

Author Information
Journal of Craniofacial Surgery: May 2012 - Volume 23 - Issue 3 - p 906-908
doi: 10.1097/SCS.0b013e31824ddf3c
  • Buy

Abstract

© 2012 Mutaz B. Habal, MD