Secondary Logo

Journal Logo

Case Report: PDF Only

Retroperitoneal Bronchogenic Cyst Mimicking Pancreatic Cystic Lesion

Wang, Shin-Ea; Tsai, Yi-Fanga; Su, Cheng-Hsia; Shyr, Yi-Minga, *; Lee, Rheun-Chuanb; Tsai, Wan-Chenb; Li, Fen-Yauc; Chen, Tien-Huaa; Wu, Chew-Wuna; Lui, Wing-Yiua

Author Information
Journal of the Chinese Medical Association: November 2006 - Volume 69 - Issue 11 - p 538-542
doi: 10.1016/S1726-4901(09)70325-9

    Abstract

    © 2006 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.