Supraclavicular versus Infraclavicular Subclavian Vein Catheterization in Infants : Journal of the Chinese Medical Association

Secondary Logo

Journal Logo

Original Article: PDF Only

Supraclavicular versus Infraclavicular Subclavian Vein Catheterization in Infants

Lu, Wen-Hsiena, b; Yao, Mei-Lingc; Hsieh, Kai-Shenga, b; Chiu, Pao-China, b; Chen, Ying-Yaoa, b; Lin, Chu-Chuana, b; Huang, Ta-Chenga, b; Chen, Chu-China, b, *

Author Information
Journal of the Chinese Medical Association: April 2006 - Volume 69 - Issue 4 - p 153-156
doi: 10.1016/S1726-4901(09)70196-0

    Abstract

    © 2006 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.