Secondary Logo

Lymph node involvement in pancreatic neuroendocrine tumors: significance as a predictor of survival

by Yu, Li; Zhao, Rongjie; Han, Xufeng; Shou, Jiawei; You, Liangkun; Jiang, Hanliang; Zhou, Xiaoyun; Liu, Zhen; Pan, Hongming; Han, Weidong

Whether regional lymph node involvement exerts significant effect on the prognosis still remains obscure for pancreatic neuroendocrine tumors. To clarify this a...

View All

Current Issue