Genome-Wide Association Study in Acute Tubulointerstitial Nephritis : Journal of the American Society of Nephrology

Journal Logo

Clinical Research

Genome-Wide Association Study in Acute Tubulointerstitial Nephritis

Zhou, Xu-Jie1,2,3; Su, Tao1,2,3; Xie, Jingyuan4; Xie, Qiong-Hong5; Wang, Li-Zhong6,7,8; Hu, Yong9; Chen, Gang6,7,8; Jia, Yan1,2,3; Huang, Jun-Wen1,2,3; Li, Gui1,2,3; Liu, Yang1,2,3; Yu, Xiao-Juan1,2,3; Nath, Swapan K.10; Tsoi, Lam C.11,12,13; Patrick, Matthew T.11,12,13; Berthier, Celine C.14; Liu, Gang1,2,3; Wang, Su-Xia1,2,3; Xu, Huji15,16,17; Chen, Nan4; Hao, Chuan-Ming5; Zhang, Hong1,2,3; Yang, Li1,2,3

Author Information
Journal of the American Society of Nephrology ():10.1681/ASN.0000000000000091, February 2, 2023. | DOI: 10.1681/ASN.0000000000000091
  • Buy
  • PAP
  • Infographic

Abstract

Copyright © 2023 by the American Society of Nephrology

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid