Detecting Neonatal AKI by Serum Cystatin C : Journal of the American Society of Nephrology

Journal Logo

Clinical Research: Acute Kidney Injury

Detecting Neonatal AKI by Serum Cystatin C

Xu, Xin1; Nie, Sheng1; Xu, Hong2; Liu, Bicheng3; Weng, Jianping4; Chen, Chunbo5; Liu, Huafeng6; Yang, Qiongqiong7; Li, Hua8; Kong, Yaozhong9; Li, Guisen10; Wan, Qijun11; Zha, Yan12; Hu, Ying13; Xu, Gang14; Shi, Yongjun15; Zhou, Yilun16; Su, Guobin17; Tang, Ying18; Li, Yanqin1; Su, Licong1; Chen, Ruixuan1; Cao, Yue1; Gao, Peiyan1; Zhou, Shiyu1; Zhang, Xiaodong1; Luo, Fan1; Xu, Ruqi1; Gao, Qi1; Hou, Fan Fan1

Author Information
Journal of the American Society of Nephrology ():10.1681/ASN.0000000000000125, March 28, 2023. | DOI: 10.1681/ASN.0000000000000125
  • Buy
  • SDC
  • PAP
  • Infographic

Abstract

Copyright © 2023 by the American Society of Nephrology

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid