Intestinal Bacterial Translocation Contributes to Diabetic Kidney Disease : Journal of the American Society of Nephrology

Journal Logo

Basic Research: Chronic Kidney Disease

Intestinal Bacterial Translocation Contributes to Diabetic Kidney Disease

Linh, Hoang Thuy1; Iwata, Yasunori1,2; Senda, Yasuko2; Sakai-Takemori, Yukiko2; Nakade, Yusuke2; Oshima, Megumi1; Nakagawa-Yoneda, Shiori1; Ogura, Hisayuki1; Sato, Koichi1; Minami, Taichiro1; Kitajima, Shinji1,3; Toyama, Tadashi1; Yamamura, Yuta1; Miyagawa, Taro1; Hara, Akinori1; Shimizu, Miho1; Furuichi, Kengo4; Sakai, Norihiko1,3; Yamada, Hiroyuki5; Asanuma, Katsuhiko5; Matsushima, Kouji6; Wada, Takashi1

Author Information
JASN 33(6):p 1105-1119, June 2022. | DOI: 10.1681/ASN.2021060843
  • Buy
  • Infographic
  • SDC

Abstract

Copyright © 2022 by the American Society of Nephrology

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid