Association of Blood Pressure Trajectories in Early Life with Subclinical Renal Damage in Middle Age : Journal of the American Society of Nephrology

Journal Logo

Clinical Epidemiology

Association of Blood Pressure Trajectories in Early Life with Subclinical Renal Damage in Middle Age

Zheng, Wenling1; Mu, Jianjun1; Chu, Chao1; Hu, Jiawen1; Yan, Yu1; Ma, Qiong1; Lv, Yongbo2; Xu, Xianjing3; Wang, Keke1; Wang, Yang1; Deng, Ying4; Yan, Bo5; Yang, Ruihai6; Yang, Jun6; Ren, Yong6; Yuan, Zuyi1

Author Information
Journal of the American Society of Nephrology 29(12):p 2835-2846, December 2018. | DOI: 10.1681/ASN.2018030263

Abstract

Copyright © 2018 by the American Society of Nephrology

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid