Tubulointerstitial Nephritis with IgM-Positive Plasma Cells : Journal of the American Society of Nephrology

Journal Logo

Clinical Research

Tubulointerstitial Nephritis with IgM-Positive Plasma Cells

Takahashi, Naoki*; Saeki, Takako; Komatsuda, Atsushi; Munemura, Chishio§; Fukui, Takeaki§; Imai, Naofumi; Homma, Noriyuki; Hatta, Tsuguru**; Samejima, Ken-ichi††; Fujimoto, Takashi‡‡; Omori, Hiroki§§; Ito, Yumi; Nishikawa, Yudai*; Kobayashi, Mamiko*; Morikawa, Yukie*; Fukushima, Sachiko*; Yokoi, Seiji*; Mikami, Daisuke*; Kasuno, Kenji*; Kimura, Hideki*; Nemoto, Tomoyuki‖‖; Nakamoto, Yasunari‖‖; Sada, Kiyonao¶¶; Sugai, Manabu***; Naiki, Hironobu†††; Yoshida, Haruyoshi‡‡‡; Narita, Ichiei; Saito, Yoshihiko††; Iwano, Masayuki*

Author Information
Journal of the American Society of Nephrology 28(12):p 3688-3698, December 2017. | DOI: 10.1681/ASN.2016101074
  • Buy
  • Infographic
  • SDC

Abstract

Copyright © 2017 by the American Society of Nephrology

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid