MHC Class II Risk Alleles and Amino Acid Residues in Idiopathic Membranous Nephropathy : Journal of the American Society of Nephrology

Journal Logo

Clinical Research

MHC Class II Risk Alleles and Amino Acid Residues in Idiopathic Membranous Nephropathy

Cui, Zhao*; Xie, Li-jun*,†; Chen, Fang-jin; Pei, Zhi-yong§; Zhang, Li-jie§; Qu, Zhen*; Huang, Jing*; Gu, Qiu-hua*; Zhang, Yi-miao*; Wang, Xin*; Wang, Fang*; Meng, Li-qiang*; Liu, Gang*; Zhou, Xu-jie*; Zhu, Li*; Lv, Ji-cheng*; Liu, Fan; Zhang, Hong*; Liao, Yun-hua; Lai, Lu-hua; Ronco, Pierre¶,**,††; Zhao, Ming-hui*,‡‡

Author Information
Journal of the American Society of Nephrology 28(5):p 1651-1664, May 2017. | DOI: 10.1681/ASN.2016020114

Abstract

Copyright © 2017 by the American Society of Nephrology

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid