IGF-1 C Domain–Modified Hydrogel Enhances Cell Therapy for AKI : Journal of the American Society of Nephrology

Journal Logo

Basic Research

IGF-1 C Domain–Modified Hydrogel Enhances Cell Therapy for AKI

Feng, Guowei*,†,‡; Zhang, Jimin; Li, Yang*; Nie, Yan*; Zhu, Dashuai*; Wang, Ran*; Liu, Jianfeng§; Gao, Jie; Liu, Na; He, Ningning*; Du, Wei*; Tao, Hongyan*; Che, Yongzhe*; Xu, Yong; Kong, Deling; Zhao, Qiang; Li, Zongjin*,†

Author Information
Journal of the American Society of Nephrology 27(8):p 2357-2369, August 2016. | DOI: 10.1681/ASN.2015050578

Abstract

Copyright © 2016 by the American Society of Nephrology

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid